Hurtownia elektryczna PEWEX ELEKTRO

Regulamin

REGULAMIN FIRMY DMS ARCHIVER

 

  1. Postanowienia ogólne.
  2. Warunki świadczenia – ZAMÓWIENIA.
  3. Sposoby płatności.
  4. Koszt, termin i sposoby dostawy.
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.
  6. Prawo odstąpienia od umowy.
  7. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności.
  8. Postanowienia końcowe.

 

 

 

1.  Postanowienia Ogólne

 

1.1     Firma prowadzona jest przez Dariusza Hojoł prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą DMS ARCHIVER (adres prowadzenia działalności i do korespondencji:
ul. Stara Huta 19b, 32-500 Chrzanów) wpisaną przez Urząd Miasta w Chrzanowie
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 628-116-47-41, VAT UE: PL628-116-47-41, REGON: 851767292, adres poczty elektronicznej:
dmsarchiver@gmail.com , sklep@pewexelektro.pl .

1.2    Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu
na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

1.3   Regulamin ten jest nierozłączną częścią umowy sprzedaży zawartej w Klientem.

1.4 Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej
w rozumieniu KC, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy mogące się pojawić w opisach, specyfikacji i cenie towarów zmieszczonych na stronie internetowej sklepu. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do wycofania się z transakcji z Klientem.

1.5   Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie
z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883)

1.6    Definicje: 

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie Internetowej
oraz w wyznaczonych punktach umożliwiający złożenie Zamówienia.

KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę usługi z Usługodawcą.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

REGULAMIN – niniejszy regulamin DMS ARCHIVER.

SPRZEDAWCA – Dariusz Hojoł prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą DMS ARCHIVER (adres prowadzenia działalności i do korespondencji:
ul. Stara Huta 19b, 32-500 Chrzanów) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 628-116-47-41, VAT UE: PL628-116-47-41, REGON: 851767292, adres poczty elektronicznej: dmsarchiver@gmail.com

UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem
a Sprzedawcą za pośrednictwem strony internetowej.

KLIENT– osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę na podstawie złożonego zamówienia lub podpisanej odrębnej umowy.

ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. Warunki świadczenia – ZAMÓWIENIA

 

2.1       Zamówienia należy składać za pomocą:

A) formularza dostępnego na stronie internetowej sklepu

B) poczty elektronicznej  - adres email dostępny na stronie internetowej sklepu

C) zgłoszenia telefonicznego – numer dostępny na stronie internetowej sklepu.
2.2   Podstawą do realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich danych wymaganych zgodnych z rzeczywistością (prawdziwych). Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności, wymagać przedpłaty w momencie, gdy zamówienie budzi zasadne wątpliwości, co do prawdziwości i rzetelności podanych danych lub sposobu zapłaty.

2.3   Dla Klienta oraz sprzedającego w chwili złożenia zamówienia wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej sklepu są wiążące (informacje dotyczące m.in. ceny, składu zestawu, sposobu i kosztów dostawy).

2.4    Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy,
w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.5    Cena Produktu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie jej składniki. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane
w trakcie składania Zamówienia.

2.6   Termin wykonania zamówienia jest ustalany z Klientem w zależności od zamówienia przy dokonywaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia. W przypadku braku podania terminu wykonania zamówienia przy dokonaniu potwierdzenia otrzymania zamówienia. Zamówienie jest wykonywane w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia i zaksięgowania wpływu na koncie firmowym lub wyboru przesyłki za pobraniem.

2.7  W uzasadnionych przypadkach, po poinformowaniu Klienta, istnieje możliwość wydłużenia czasu zrealizowania zamówienia do 21 dni roboczych.

2.8   Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączone do zamówienia. W przypadku, gdy Klient chce otrzymać fakturę zobowiązany jest poinformować o tym, np. w formie e-mail bezpośrednio
po dokonaniu zakupu podając niezbędne dane.

2.9   Firma posiada VAT UE PL628-116-47-41 w związku z tym mamy możliwość obrotu towarami poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

  

3.Sposoby płatności

 

3.1  Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 

A) gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem)

B) przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty,  brak otrzymania płatności na rachunek DMS ARCHIVER
 w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności
za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

 

mBANK

Numer rachunku: 90 1140 2004 0000 3502 7482 7337

 

C)   inny sposób, jeśli jest umożliwiony na stronie internetowej sklepu

3.2.  Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

3.3.    Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji
nie stanowi inaczej.

 

4. Koszt, termin i sposoby dostawy

 

4.1    Towar zamówiony w sklepie internetowym wysyłany jest do Klienta za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej.

4.2   W przypadku płatności przelewem termin wysyłki towaru zostaje wydłużony się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu internetowego.

4.3    Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Po wcześniejszym ustaleniu możliwe są wysyłki zagraniczne na terenie UE.

4.4  Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy oraz płatności. Koszty dostawy wskazane są na stronie internetowej sklepu.

4.5   Termin dostawy towaru do Klienta maksymalnie wynosi 14 dni kalendarzowych
– od daty zaksięgowania wpłaty na koncie firmy DMS ARCHIVER, chyba że w opisie danego towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

4.6   Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania towaru do Klienta
za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest sprawdzić przesyłkę w czasie
i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

4.7  Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

  

5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

5.1  Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży:

A)  Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową
lub gospodarczą, z tytułu niezgodności towaru z Umową Sprzedaży są określone
w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

B) Zawiadomienia o niezgodności towaru z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dmsarchiver@gmail.com lub też pisemnie na adres: ul. Stara Huta 19b, 32-500 Chrzanów
w terminie 5 dni od wykrycia błędu, nie później jednak niż w terminie 24 miesięcy od dnia wydania towaru, chyba że w specyfikacji towaru podano inaczej (inny okres gwarancji).

C)  Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową należy go dostarczyć
na adres: DMS ARCHIVER ul. Stara Huta 19b 32-500 Chrzanów.

D)   Towar reklamowany należy odesłać wraz z dowodem zakupu – paragonem lub fakturą – kopia lub oryginał.

E)  Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana pisemnie na podany przez Klienta adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.2   W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość wymiany reklamowanego produktu na inny lub zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie 14 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

5.3   Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego pokrywa Klient. Sklep
nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5.4       Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację (opis usterki),

- dowód zakupu – oryginał lub kopia.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację
o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy


6.1  Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość
na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827),  może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni. Oświadczenie należy wysłać na adres: ul. Stara Huta 19b, 32-500 Chrzanów.

6.2  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. zlecenie zainstalowania anteny satelitarnej;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – np. zakup złota na giełdzie;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup garnituru szytego na miarę;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – np. zakup jogurtu w sklepie internetowym;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. zakup i otwarcie opakowania soczewek kontaktowych;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – np. zakup farby wymieszanej z klejem;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli – np. zakup wina dostarczanego długo po zawarciu umowy o charakterze spekulacyjnym, w przypadku gdy jego wartość zależy od wahań rynku;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy – np. wezwanie informatyka do uszkodzonego laptopa;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu – np. otwarcie zafoliowanego filmu DVD;

10) zawartej w drodze aukcji publicznej; uwaga – wyjątek ten nie obejmuje serwisów aukcyjnych typu Allegro;

11) o dostarczanie treścicyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy – np. zakup na stronie internetowej dostępu do bazy piosenek.

 

6.3   W chwili wyrażenia woli odstąpienia od umowy należy odesłać zakupiony towar
w stanie nienaruszonym, nie używany w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu
wraz z pełną zawartością na adres firmy. Do przesyłki trzeba załączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dowód zakupu oraz podać numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy.

6.4.   W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem zostanie sprawdzony stan przekazanego produktu. Jeżeli stan towaru nie będzie budził zastrzeżeń
oraz nie zauważymy żadnych przeciwwskazań, prześlemy na podany adres e-mail informacją o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru. Na podany numer konta bankowego zostanie przekazany zwrot pieniędzy w ciągu 7 dni roboczych od podania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu towaru ( z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanych przez sprzedającego).

6.5.      Konsument pokrywa wszelkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 

6.6.      Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza stwierdzenie charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

 

7. Ochrona danych osobowych, polityka prywatności

 

7.1 Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoważne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Klient jednocześnie wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych przewoźnikom (firmom kurierskim) w celu zrealizowania jego zamówienia.

7.2    Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz do żądania ich usunięcia.

7.3  Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych.

 

 

8.  Postanowienia końcowe

 

8.1  Umowy zawierane poprzez DMS ARCHIVER zawierane są zgodnie z prawem polskim
i w języku polskim.

8.2 Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową
w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie;
a umowa wchodzi w zakres tej działalności. 

8.3  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia
2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.4  Rozstrzyganie sporów:

A) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

B) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

C) Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku i zapisanie w pamięci komputera
ze strony internetowej: dmsarchiver.pl

D) Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

8.5 Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

8.6 Zabrania się ( klientowi ) umieszczania na stronach sklepu ( np. formularz opinii
o produktach ) treści o charakterze bezprawnym.

8.7 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta
oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane
na komputerze używanym przez Klienta. 

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

8.7 Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014r. i w przyszłości może ulec zmianie.

 

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

        Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1        podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2        podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

 

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć